FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
5.अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ 06/15/2019 - 12:14 PDF icon 5.अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
4. विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 12:13 PDF icon 4. विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
3.गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७५ 06/15/2019 - 12:12 PDF icon 3.गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७५.pdf
2.घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 12:11 PDF icon 2.घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
1.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 12:11 PDF icon 1.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 03/19/2019 - 15:23 PDF icon 2.घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 03/19/2019 - 13:31 PDF icon 1.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
शिक्षा ऐन, २०७७ दोश्रो संशोधन मिति २०७९।३।१० 07/08/2018 - 17:31 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन,२०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन,२०७५.pdf, PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon पदाधिकारी आचार संहिता,२०७५.pdf, PDF icon राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली -२०७८ Final (1).pdf, PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्य विधि, २०७८.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ संख्या १ अतिरित्ताङक .pdf, PDF icon घर जग्गा बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७, PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७, PDF icon शिक्षा ऐन, २०७७ दोश्रो संशोधन मिति २०७९।३।१०.pdf, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सार्वजनिक खरिद कन्टिजेनसी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका,२०७९, PDF icon विद्युतिय रिक्सा दर्ता, अनुमति,नविकरण तथा नियमन कार्यविधि,२०७९, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, न्यायिक समिति कार्य सञ्चालन ऐन,२०७९, PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ Final.pdf, PDF icon न्यायिक समिति कार्य सञ्चालन ऐन २०७९ , PDF icon न्यायिक समिति र मुद्दा ऐन ,२०७९, PDF icon सार्वजनिक खरिद कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका,२०७९, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली-२०७९, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि-२०७९, PDF icon मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन ऐन २०७८, PDF icon तालिम संचालन कार्यविधि जनकपुरधाम २०८०
जनकपुरधाम उप महानगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 01/17/2018 - 17:12 PDF icon ३. जनकपुरधाम उप महानगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन-२०७४ 11/05/2017 - 11:08 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf

Pages