FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 07/16/2023 - 15:05 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ Final.pdf
14.ब्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५ 06/15/2019 - 12:21 PDF icon 14.ब्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५.pdf
13.एक्साभेटर सञ्चालन निर्देशिका, २०७५-k 06/15/2019 - 12:20 PDF icon 13.एक्साभेटर सञ्चालन निर्देशिका, २०७५-k.pdf
11.जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ 06/15/2019 - 12:19 PDF icon 12.बारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
11.जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ 06/15/2019 - 12:18 PDF icon 11.जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५.pdf
10.छाडा पशु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ 06/15/2019 - 12:18 PDF icon 10.छाडा पशु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५.pdf
9.मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 12:17 PDF icon 9.मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
8.सरसफाई तथा फोहोरमला व्यवस्थापन तथा कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 12:16 PDF icon 8.सरसफाई तथा फोहोरमला व्यवस्थापन तथा कार्यविधि, २०७५.pdf
7.नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 06/15/2019 - 12:15 PDF icon 7.नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
6अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका , २०७५ 06/15/2019 - 12:15 PDF icon 6अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका , २०७५.pdf

Pages