FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
सरसफाई तथा फोहोरमला व्यवस्थापन तथा कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:53 PDF icon 8.सरसफाई तथा फोहोरमला व्यवस्थापन तथा कार्यविधि, २०७५.pdf
नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 06/15/2019 - 11:52 PDF icon 7.नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका , २०७५ 06/15/2019 - 11:51 PDF icon 6अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका , २०७५.pdf
अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ 06/15/2019 - 11:50 PDF icon 5.अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:49 PDF icon 4. विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७५ 06/15/2019 - 11:48 PDF icon 3.गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:47 PDF icon 2.घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:46 PDF icon 1.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन 04/05/2019 - 10:54 PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि दिने निवेदन सम्बन्धि सूचना 04/05/2019 - 10:53

Pages