FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ 06/15/2019 - 11:50 PDF icon 5.अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:49 PDF icon 4. विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७५ 06/15/2019 - 11:48 PDF icon 3.गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:47 PDF icon 2.घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:46 PDF icon 1.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन 04/05/2019 - 10:54 PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि दिने निवेदन सम्बन्धि सूचना 04/05/2019 - 10:53
सामाजिक सूरक्षा विवरण ०७४-७५ 10/02/2018 - 13:42 PDF icon सामाजिक सूरक्षा विवरण ०७४-७५.pdf
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड 09/27/2018 - 16:22 PDF icon शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड.pdf
स्थानीय तहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज 08/16/2018 - 15:23 PDF icon स्थानीय तहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज १२.१६.pdf

Pages