FAQs Complain Problems

छोटो योग्यताक्रम सुची (Short List) गरिएको सूचना ।

 गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको लागि तथ्याङ्क संकलन छोटो योग्यताक्रम सुची (Short List) गरिएको सूचना ।