Plan and Project

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवननिर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवननिर्माण
सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२

सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडा